Tulevaisuuden tilannehuone avuksi kuntien ilmastosuunnitteluun

Ilmastolaki velvoittaa jokaista kuntaa tekemään oman ilmastosuunnitelmansa maaliskuusta 2023 alkaen. Jotkut kunnat tekevät sen ensimmäistä kertaa, toiset päivittävät olemassa olevia suunnitelmia. WISE:n Tulevaisuuden tilannehuone -harjoitus sopii kunnille tiedon jakamiseen ja jaetun tulevaisuusnäkemyksen luomiseen virallisen ilmastosuunnittelun yhteydessä. Harjoitus nivoo yhteen tavanomaisesti erillään sijaitsevan asiantuntemuksen – erityisesti ympäristö- ja talousosaamisen – ja kutsuu yhteen päättäjät ja asiantuntijat eri taustoista.

WISE on aiemmin räätälöinyt Helsingin ja Kotkan kaupungeille omat politiikkapäämajaharjoitukset, joissa osallistujat ovat ratkoneet erityisen kiperiä, hitaiden ja nopeiden kriisien yhteysvaikutuksesta nousevia päätöstilanteita. Halusimme tarjota vastaavanlaisen harjoittelumahdollisuuden kaikille kunnille, ja siksi rakensimme internet-pohjaisen ja maksuttoman Tulevaisuuden tilannehuoneen.

Harjoitus käytännössä

Tilannehuone on työpajamuotoinen harjoitus, joka kokoaa kunnan päättäjiä ja asiantuntijoita yhteiseen keskusteluun. Harjoituksessa ylitetään osallistujien tavanomaiset tehtävänkuvat ja rakennetaan kokonaiskuvaa kunnan alueen tulevaisuudesta. Harjoitus kestää noin kolme tuntia ja siihen voi osallistua kerrallaan 4-12 henkilöä. Harjoituksen voi suorittaa joko neuvotteluhuonesesa tai etäyhteyksien kautta (Zoom tai Teams). Sen voi myös tehdä milloin vain ja vaikka useampaan kertaan eri porukoilla. Kunnasta ei tarvita omaa fasilitointiosaamista, koska harjoitus ja siihen kuuluva kertojanääni fasilitoi koko tilanteen alusta loppuun.

Kuvakaappaus harjoituksesta: kysymys ja vastauslomake.

Harjoituksessa kunnan yhteyshenkilö seuraa keskustelua ja tiivistää sen pohjalta vastaukset harjoituksessa esitettyihin kysymyksiin. Vastaukset tallentuvat pdf:ksi, jonka osallistujat saavat muistiinpanoina mukaansa. Kysymykset koskettavat kunnassa tärkeimmäksi koettuja ongelmia ja niiden ratkaisuja sekä erityisesti ilmastoon ja ympäristöön liittyviä investointeja, työpaikkoja, tietoa ja osaamista. Myös näihin asioihin liittyviä kokemuksia ja tuntemuksia käsitellään.

Kuvakaappaus harjoituksesta: videosyöte.

Harjoituksessa nähdään videosyötteitä, jotka pohjustavat tilanteen ja ohjaavat osallistujien työskentelyä. Osallistujia puhutellaan kokonaisina ihmisinä, ei pelkkinä asiantuntijoina.

Mitä aukkoja harjoitus paikkaa?

WISE on tehnyt laajan selvityksen, jossa perehdyimme muun muassa kuntien ilmasto-osaamiseen ja -päätöksentekoon. Löysimme vahvuuksien lisäksi joitakin potentiaalisia ongelmakohtia, joita kutsumme resilienssiaukoiksi. Löydöksemme ohjasivat Tulevaisuuden tilannehuoneen suunnittelua.

Harjoitus pyrkii paikkaamaan erityisesti näitä aukkoja:

(1) Kunnissa on usein tarpeeksi tietoa ilmasto- ja ympäristöasioista, mutta tämä tieto on siiloutunutta ja kutsutaan käyttöön vain tarvittaessa – vrt. strategia- ja budjettipäätökset.

(2) Kunnissa päästään harvoin kunnolla istumaan saman pöydän ääreen eli puhumaan isoista asioista syvällisesti, ammentaen eri osaamisista.

(3) Päätöksentekijät ja asiantuntijat on hyvä tuoda yhteen myös päätöksistä varsinaisesti keskusteltaessa. Tapana on yleensä, että päätöksentekijät kutsuvat asiantuntijoita alustamaan aiheita tarvittaessa ja päätöksentekijät käyvät omaa keskusteluaan sen jälkeen.

(4) Tulevaisuuspolut eivät hahmotu kunnolla kuntaorganisaation päivittäisistä tehtävänkuvista käsin, vaan on ajateltava alueen tulevaisuutta laajemmin, myös kuntaorganisaation mandaatin ulkopuolella, mukaan lukien työllisyyden ja teollisuuden tulevaisuus alueella ja alueeseen kytkeytyen.

(5) On ajateltava tulevaisuuspolkuja myös sisällölliseltä kannalta. Ei riitä, että vain suunnitellaan mekanismeja, jotka pyrkivät ohjaamaan toimintaa tiettyjä tavoitteita kohti.

(6) Tulevaisuutta ajateltaessa kunta-arjessa koettuja, melko lyhyen aikavälin haasteita ei pidä lakaista maton alle, mutta pitkän aikajänteen tulevaisuuskuvat eivät kuitenkaan hahmotu vain niistä käsin. Näitä kahta näkökulmaa on käsiteltävä yhdessä tai vuorotellen.

Miten harjoitus kytkeytyy kuntien viralliseen ilmastosuunnitteluun?

Tulevaisuuden tilannehuone yhdistää ilmastoajatteluun työllisyyden, teollisuuden, investoinnit, osaamisen ja ylipäänsä kokonaisinhimillisen ajattelun. Harjoitusta voidaan käyttää ennen kaikkea tiedon ja näkemysten jakamiseen sekä yhteisen ymmärryksen ja kokonaisvaltaisen vision luomiseen – tämän jälkeen yksityiskohtaisempi ja teknisempi ilmastosuunnittelu on mielekkäämpää ja helpompaa. Ilmastosuunnittelu onnistuu, kun ensin luodaan laaja aluekohtainen tilannekuva realistisista ja houkuttelevista tulevaisuuspoluista.

Harjoitus ei itsessään sisällä kuntakohtaisia lukuja ja muita tietoja, vaan osallistujat tuovat ne mukanaan. Jos osallistujat haluavat perehtyä ennen tai jälkeen harjoituksen kunnan omiin ilmastotietoihin, Suomen ympäristökeskuksen rakentama kuntien kasvihuonekaasupäästöjen skenaariotyökalu on tähän erinomainen apuväline.

Kokeile harjoitusta rohkeasti!

Saamamme palautteen perusteella harjoitus todella toimii:

“Pidimme harjoitusta ennakoinnin kannalta hyödyllisenä, koska kertojanäänen johdattelu ja videoiden avulla taustoitettu toteutus antoi mahdollisuuden laajempaan visiointiin ja ajattelun avartamiseen, sen sijaan että olisi vain suoraan keskusteltu annetuista kysymyksistä.”

“Aikataulutettu prosessi toimi, kaikki heittäytyivät.”

“Ei ollut tylsä.”

Yksi Tulevaisuuden tilannehuoneen käyttötavoista on keskustelututtaa kunnan uusia valtuutettuja ilmastosuunnittelusta ja siihen läheisesti kytkeytyvistä teemoista. Mitä vaihtelevimmista taustoista valtuutetut tulevat, sen parempi. Lisäksi mukaan kannattaa ottaa pari asiantuntijaa, jotka voivat tarjoilla tietoa oikeissa kohdissa.

Aivan ensimmäiseksi tilaa harjoituslinkki ja -ohjeet harjoituksen nettisivuilta: https://tilannehuone.wiseproject.fi

Linkin ja ohjeiden tilaus ei sido mihinkään, vaan harjoituksen voi vapaasti sen jälkeen joko jättää sikseen tai suorittaa – ja suorittaa voi vaikka moneen kertaan. Tilauksen jälkeen kutsutaan osallistujat ja buukataan kaikille sopiva aika ja paikka. Sitten vain annetaan kertojanäänen kuljettaa.

Jos jokin vielä askarruttaa, ota yhteys sähköpostitse: tilannehuone@wiseproject.fi