Raportti: Strategisiin kriisipäätöksiin valmistautunut Helsinki selviää ympäristön ja yhteiskunnan murroksista

Helsingin kaupungin ylin poliittinen johto ja joukko asiantuntijoita osallistuivat WISE:n politiikkapäämajaharjoitukseen marraskuussa 2019. Osallistujat tekivät strategisia päätöksiä odottamattomassa kriisitilanteessa – vain muutama kuukausi ennen koronapandemian saapumista Suomeen. Järjestimme harjoituksen yhdessä kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön kanssa.

Harjoituksen loppuraportti on nyt luettavissa. Raportti syntyi WISE-tutkijoiden ja turvallisuus- ja valmiusyksikön yhteistyönä. Raportissa kuvataan kaupungin johdon haasteita tilanteessa, jossa on samaan aikaan hallittava kiireelliset ympäristöä ja yhteiskuntaa haastavat murrokset sekä huomioitava päätösten pitkän aikavälin vaikutukset.

Politiikkapäämajasta saadut kokemukset, harjoituksen osanottajien antama palaute ja alan tutkimuskirjallisuus antavat aiheen seuraaviin kaupungin päätöksenteon puitteita ja käytäntöjä koskeviin johtopäätöksiin:

1 Pitkällä aikavälillä kehittyvät yhteiskunnan ja ympäristön murrokset on tehtävä näkyviksi vaihtoehtoisilla tulevaisuuden skenaarioilla, jotka ruokkivat päättäjien mielikuvitusta ja kyseenalaistavat lukkiutuneita ajatusmalleja.

Koska politiikkapäämajan kaltaiset pitkän aikavälin skenaarioharjoitukset eivät keskity pelkästään äkillisiin katastrofeihin, niillä on mahdollista avata lukkiutuneita ajatusmalleja. Harjoitukset voitaisiin kytkeä osaksi Helsingin kaupungin ennakointityötä. Skenaarioharjoittelun avulla osallistujat voivat eläytyä tulevaisuuden haasteisiin ja tarkastella ennakolta päätöksistä juontuvia kehityskulkuja: Miten kaupunki kehittyy, jos nyt päätämme näin, ja miten tällä tavoin kehittyvä kaupunki suhtautuu muihin maailmalla tapahtuviin muutoksiin? Mitä mahdollisuuksia luomme ja mitä suljemme pois tulevaisuudessa, kun päätämme nyt näin? Monista tulevaisuuden kehityspoluista on etenkin globaalilla tasolla paljon tutkittua tietoa. Ymmärrys globaalien trendien merkityksestä voi kuitenkin syntyä vain paikallisella tuntemuksella.

2 Tulevaisuuden virheet voidaan ennakoida tarkastelemalla päätöksentekoprosessissa vaihtoehtoisia tapoja määritellä ongelmat ja niiden syyt.

Politiikkapäämaja suunniteltiin avaamaan vaihtoehtoisia tapoja ymmärtää päätöksenteon kohteena oleva ongelma. Tilannekuvavideon jälkeen harjoituksen osallistujille tarjottiin harkittavaksi kolme strategista vaihtoehtoa. Esimerkiksi vuoden 2022 tilannekuvan jälkeiset strategiset vaihtoehdot kaupungin ilmastopäästöjen rajoittamiseksi oli kehystetty hyvin eri tavalla: yksi perustui lämmöntuotannon ja liikenteen kilpailutukseen, toinen kiinteistöjen sisälämpötilojen alentamiseen pakkasjaksoilla ja tiemaksuihin, kolmas vähäpäästöisten ratkaisujen innovaatio-ohjelmaan. Tämä pakotti osallistujat puntaroimaan lähtökohdiltaan hyvin erilaisia vaihtoehtoja. Samalla politiikkapäämaja osoitti, että tehokkaaseen kokouskäytäntöön tottuneet päättäjät asettivat selvät aikarajat pitkän aikavälin vaikutusten pohdinnalle. Päättäjien ammattieetos tuntui olevan, että koska tulevaisuuden ongelmat ovat hämärän peitossa, oleellista on kohdata ne ripeästi, kun ne nousevat esiin, eikä jäädä etukäteen spekuloimaan mahdollisia tulevia ongelmia.

3 Pitkän aikavälin murrosten vaikutukset saadaan esiin rakentamalla päätöksentekoprosessi asiantuntijoiden ja päättäjien vuorovaikutukseksi.

Harjoituksen ohjeistuksessa päättäjiä ja asiantuntijoita rohkaistiin aktiiviseen vuoropuheluun, koska käsiteltävänä olevat asiat olivat kiireellisiä ja luonteeltaan viheliäisiä. Samalla kuitenkin paljastui harjoituksen rakenteellinen heikkous. Harjoitus tapahtui kaupunginhallituksen kokoushuoneessa, vaikkakin tavallisuudesta poikkeavalla kokoonpanolla. Opastuksesta huolimatta vain muutama asiantuntija otti aktiivisen roolin päätösten puntaroinnissa. Muut toimivat kuten normaalissa kaupunginhallituksen kokouksessa ja kommentoivat vain kysyttäessä. Ammattipoliitikot vetivät harjoituksen kyllä ripeästi läpi, mutta osittain asiantuntijanäkökulmien kustannuksella. WISE:n tutkijoiden olisikin pitänyt harjoituksen aikana varmistaa, että asiantuntijoiden tietoa ja näkemyksiä käytetään luovasti siitä huolimatta, että tutuksi koetussa tilanteessa kaupungin käytännöt ohjasivat muuhun.

4 Kauaskantoisten politiikkavirheiden tunnistamista lisää vastuuhenkilöiden toimivaltuuksien päällekkäisyys, jolloin yksi voi tarvittaessa toimia toisen valtuuksin.

Politiikkapäämaja suunniteltiin ikäänkuin ”kriittisen politiikkainfrastruktuurin” valvomoksi: osallistujien oli kohdattava viheliäiset ja koko kaupungin tulevaisuutta uhkaavat kriittiset ilmastohaasteet. Näin ollen harjoitukseen kutsuttiin päättäjäkokoonpanon lisäksi ilmastonmuutoksen hallinnan asiantuntijoita kaupungin hallinnosta. Vaikka asiantuntijoiden panos jäikin osittaiseksi, osoittautuivat Helenin ja hallinnon asiantuntijoiden panokset hyvin vaikutusvaltaisiksi päätöksiä edeltävässä harkinnassa. Esimerkiksi puntaroitaessa vuoden 2022 tilanteessa strategisia linjauksia (lämmön ja liikenteen kilpailutus; lämpö- ja liikennerajoitukset; innovaatio-ohjelma), sekä Helenin että kaupungin talousasiantuntijan näkemykset vaikuttivat voimakkaasti lopuksi valittuun linjaukseen (lämpötilojen alentaminen).

5 Pitkän aikavälin murrosten ennakointi paranee vahvistamalla asiantuntijoiden asemaa päätöksentekoprosessissa ja turvaamalla arviointikriteerien moninaisuus.

Asiantuntijoiden osallistuminen päätöksentekoon on haaste poliittiselle demokratialle, koska se herättää epäilyn asiantuntijavallan lisääntymisestä suhteessa poliittiseen valtaan. Vaikka esimerkiksi kaupungin koronakriisin koordinaatioryhmän toiminta on yleisesti ottaen koettu toimivaksi, huolta on herättänyt poliittisten päättäjien roolin kaventuminen kriisitilanteissa (KPMG 2020). Kriisien on tyypillisesti ajateltu olevan ajallisesti ja paikallisesti rajattuja. Koronakriisin ominaispiirteitä taas ovat laaja-alaisuus, pitkäkestoisuus ja suuret epävarmuudet. Kokemukset korostavat politiikkapäämajan kaltaisten kokeilujen merkitystä, kun halutaan varautua pitkäkestoisiin ympäristön ja yhteiskunnan kriiseihin. Kokeilujen avulla asiantuntijavallan pelisäännöt voidaan täsmentää niin, ettei edustuksellinen demokratia heikenny.

Tutustuaksesi harjoitukseen ja siitä johtamiimme suosituksiin tarkemmin, lataa koko raportti tästä.