WISE-politiikkasuositus: Luova sopeutuminen monikriisiin – oppeja koronapandemiasta

WISE-hanke on tutkinut ja kehittänyt luovaa sopeutumista sosioekologisiin murroksiin vuodesta 2018. Tuolloin monikriisi ei vielä ollut Suomen kaltaisissa yhteiskunnissa laajasti jaettu kokemus. Ilmasto- ja luontokriisien takia yhteiskuntien on suunniteltava perusteellisia muutoksia pitkällä aikavälillä ja samalla sopeuduttava sellaisiin akuutteihin kriiseihin kuin esimerkiksi pandemia, energiakriisi, inflaatio, geopolitiikan jännitteet ja Ukrainan sota. Mitä voimme oppia vuoden 2020 keväällä käynnistyneestä, yhteiskunnat yllättäneestä koronapandemiasta? Miten strategista kriisinhallintaa tulisi kehittää?

Vastauksia kysymyksiin hahmoteltiin WISE-tutkijoiden ja koronakriisin avainhenkilöiden aivoriihessä marraskuussa 2022. Aivoriihessä koronakriisin asiantuntijat kommentoivat WISE-hankkeen ehdotusta monimutkaisten kriisien hallintaan sekä esittelivät kokemuksiaan ja oppejaan pandemiahallinnasta. Lopuksi tutkijat ja asiantuntijat ideoivat yhdessä strategista kriisinhallintaa, eli kauaskantoisen päätöksenteon järjestämistä monimutkaisten kriisien maailmassa.

Seuraavat politiikkasuositukset perustuvat aivoriihen havaintoihin pandemiahallinnasta ja WISE-hankkeen tutkimuksiin strategisesta kriisinhallinnasta. Kukin suositus laajentaa näkökulmaa pandemiahallinnasta sellaisten kroonistuneiden kriisien hallintaan, jotka kehkeytyvät huomaamatta ja ruokkivat toisiaan. Vaikka jokainen kriisi on omanlaisensa, on akuuteilla ja hiipivillä kriiseillä yhteisiä piirteitä. Yhteiskunnallista päätöksentekoa määrittää seuraavien vuosikymmenien ajan monikriisi, jossa erilaiset kriisit kietoutuvat toisiinsa ja aiheuttavat yhdessä suurempia ongelmia kuin erikseen. Politiikkasuositukset on muotoiltu siten, että niitä voi soveltaa erilaisiin kriiseihin ja kriisien yhdistelmiin. Olemme saaneet arvokkaita näkökulmia aivoriiheen osallistuneilta asiantuntijoilta. Politiikkasuositukset ovat kuitenkin WISE-hankkeen käsialaa.

  1. Laaja tietoisuus yhteiskunnan kroonistuneista kriiseistä on varmistettava
  2. Lainsäädäntö ja viranomaistoiminnot on sopeutettava kroonistuneisiin kriiseihin
  3. Median on ruokittava lähdekriittistä yhteiskunnallista keskustelua yksilön ja väestön oikeuksien tasapainosta
  4. Monikriisin strategiseen hallintaan on hallinnon eri tasoille perustettava politiikkapäämajat
  5. Monikriisin operatiiviseen päätöksentekoon on hallinnon eri tasoille perustettava kriisipäämajat
  6. Yksityisen sektorin osallistuminen kriisinhallintaan on varmistettava


Lataa dokumentti ja perehdy politiikkasuosituksiin kokonaisuudessaan ja perusteluineen.